לוח דירות

דף הבית עוזר אישי פרסם מודעה ניהול מודעות שלי פרוייקטים חדשים נדל"ן עסקי שותפים השכרה מכירה
תנאי שימוש למבקרי אתר  
ברוכים ההבאים לאתר "גוטוסל " להלן "האתר" האתר החינמי הראשון לפרסום דירות להשכרה/מכירה המופעל ומנוהל על ידי “גוטוסל ” (להלן - "גוטוסל ") . במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו לתנאים ההבאים.
השימוש בשירותי האתר בכפוף לתקנון האתר.
השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר ע"י המשתמש.
אם אינך מסכים לתנאי האתר, אינך רשאי לעשות בו שימוש. ל"גוטוסל " עומדת הזכות לשנות מעת לעת את התקנון על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

פרסום מודעה

מגישי המודעות מצהירים כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את המודעה מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרת מכירת ו/או השכרת אותם דירות ו/או פריטים ו/או שירותים הנזכרים מפורשות בגוף המודעה, כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון ומדוייק וכי אין מניעה חוקית להשלמת העיסקה לרבות, שעבוד, משכון, חוב וכו', וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להוליך שולל את ציבור קוראי המודעות ו/או מכל כוונה אחרת.

כללי

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. גוטוסל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על שינויים שיחולו במידה ויחולו ניתן להתעדכן תוך צפייה באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין האתר לבין כל אדם המשתמש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר.
גוטוסל תוכל לשנות מעת לעת את מראה האתר, מבנהו את השירותים הניתנים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי המשתנה של האינטרנט ובתמורות הטכנולוגיות המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי גוטוסל ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מובהר כי גוטוסל איננה אחראית לציוד הקצה, תוכנה, חומרה ומאגרי מידע של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

ניתוק או הפסקה של השירותים

בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי הסעיף לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה גוטוסל רשאית לחסום ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש באופן חד צדדי לרבות הסרת מודעת פרסום, ללא צורך בהתרעה מוקדמת.
אין בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

תשלומים ורכישות

השימוש באתר ו/או בחלקם של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו ל גוטוסל , אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.

הגנת פרטיות שימוש במידע והתנהגות משתמשים

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שגוטוסל תוכל לבצע פיקוח ומעקב ממוחשב על השימוש שלו בשירותים לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים נוספים ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה גוטוסל רשאית:
א. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים, במידה ומגיעים לאתר מהמשתמש בגין השירותים.
ב.לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי גוטוסל בקשר עם המשתמש לצרכי גוטוסל . ולמסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
המשתמש נותן בזאת לאתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל שלו.
ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב למערכת האתר, ויחול על פרסומים חדשים בלבד, אשר משלוחם טרם הושלם.
חל איסור מוחלט להעלות לאתר תכנים ו/או קישורים המכילים אחד או יותר מהאמור כדלקמן: * כל חומר העלול לגרום נזק למחשב או ציוד לרבות ציוד קצה של צד ג'.
* כל חומר העלול להפר או לפגוע בזכויות קנייניות של צד ג'.* כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הצבור ו/או בעל אופי טורדני, משמיץ או עוין.
לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.
* כל תוכן בעל אופי מיני או פורנוגרפי, מכל סוג.
* כל חומר המהווה לשון הרע או פגיעה בפרטיות כהגדרתם בחוק הישראלי העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית.
* כל חומר הנוגע ו/או חושף קטינים.
* כל חומר המשמיץ ו/או פוגע בשם הטוב של השכרות קום.
גוטוסל . שומרת לעצמה את הזכות לאתר כל אדם אשר יפר את הנאמר לעיל, ולדרוש ממנו לשפות אותה על כל נזק אשר נגרם לה כתוצאה מהפרה זו!

בעת פירסום מידע באתר המידע שתמסור לפרסום באתר יהיה חשוף לכלל משתמשי האינטרנט. נהג בזהירות הנדרשת בתגובות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום איזה מפרטיך בו.
אסור למשתמשים להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת ותקינותה. בין היתר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות למערכת תכנים מהמפורטים להלן:
  • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו
  • כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל .
  • מודעות גוטוסל , המוצעות על ידי שירותים כדוגמת באנרים ואחרים - אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המערכת בכתב ומראש.
  • כל תוכן עלול לפגוע ו/או פוגע בשם הטוב ובמוניטין של גוטוסל ו/או צד שלישי.
  • כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 או משתמש או לקוח של האתר בפרט ו/או לקוחות צד שלישי.


זכויות יוצרים וקניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין רשומים וכאלו אשר לא רשומים, לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של גוטוסל , אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהסכמה בכתב ומראש מאת גוטוסל .

משתמשים המפרסמים מודעות ו/או מעלים תכנים למערכת האתר מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, חוק כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין, כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים,וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות איסור לשון הרע על-פי חוק, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.

הגבלת אחריות

מובהר בזה, כי גוטוסל לא תשא באחראיות בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישירין ובין עקיפין, שעלול להגרם/יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, הגבלתם או להפסקתם או ביטולם.
למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י האתר תלויה, בנוסף, בצדדים שלישיים, וגוטוסל אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. גוטוסל אינה נושאת באחראיות לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, ציוד הקצה ו/או יישומים שונים של המשתמש בשירותי האתר.
גוטוסל אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאופי, לאמינות, להשפעה ולדיוק הנתונים המסופקים באתר,.
מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), ו גוטוסל אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
השירותים מכילים קישוריות אל מקורות ו/ או אתרים תדמית ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. גוטוסל אינה יכולה לבדוק לפקח ו/או לשלוט על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי גורמים אחרים, לרבות צדדים שלישיים.
מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות באתר על ידי גוטוסל לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, המלצה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, גוטוסל אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, הצעות, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם ומציגים.
מובהר בזאת, כי למערכת האתר מגיע מידע ממספר רב של מקורות העושים בו שימוש וכן ל גוטוסל אין שליטה על המקורות הללו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו וכמשמעו ללא אחריות כלשהי מצידה של גוטוסל . גוטוסל לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים, החסרות ו/או טעויות סופר אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע העלול להזיק לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.
גוטוסל ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים לרבות נזקים כספיים, מוניטין וכו' כתוצאה משימוש במערכת האתר או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד גוטוסל בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת. כל התכנים המתפרסמים באתר ו/או באיזה מהאתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה עלולים להימחק כעבור זמן. גוטוסל אינה מתחייבת שתכנים הנמצאים במועד מסוים באתר ו/או ברשת יוסיפו להתפרסם ברשת גם בהמשך.
השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם.
כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, גוטוסל לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים. הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי גוטוסל בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

גוטוסל אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים (או לבצעה התאמה) את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי גוטוסל בגין איכותו של המידע הקיים, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד גוטוסל ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים באתר ו/או באתרים של אחרים באמצעות הפניה דרך האתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות. למרות ש גוטוסל עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש כמתוכנן.
בכל מקרה גוטוסל לא תשא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות גוטוסל , אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.
היה ו גוטוסל ו/או מי מטעמה ניסו או ינסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על גוטוסל ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על גוטוסל ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם. גוטוסל אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי גוטוסל או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל גוטוסל מי מספקיה ו/או מי מטעמה. בשום נסיבות לא תחול על גוטוסל אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל גוטוסל או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מידע מסחרי ופרסומות

גוטוסל אינה נושאת באחראיות למידע המסחרי המפורסם באתר ולתוכנם של המודעות ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם גוטוסל לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה או השכרה. כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לענין זה, גוטוסל אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות - וזאת גם אם יבחר המשתמש לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונו באתר (אם יש לו כזה) או באמצעות צדדים שלישיים הקשורים באתר.

הגבלת השימוש

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר (להלן - "הפריטים") להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור, להפיץ ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים, בנוסף, חל איסור חמור על המשתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או עקיפה, במידע הקיים במאגרי הנתונים של מערכת האתר.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי גוטוסל כדלקמן:
  • כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות גוטוסל , ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של גוטוסל לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את גוטוסל מיד לדרישתה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות: א. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.. ב. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
  • כי ישפה את גוטוסל מיד עם קבלת דרישה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי גוטוסל לצורך קבלת השירותים.
  • כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י גוטוסל , בין היתר, מכוח חוזים של גוטוסל עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.
  • כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש לבוגרים בלבד היינו מעל גיל 18 והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה על המשתמש בלבד.
  • כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י גוטוסל , לא יהיה רשאי לחזור ולעשות שימוש בשירותי האתר או לפרסם גם תחת שם משתמש אחר או בכל דרך אחרת.


המחאת זכויות וחובות על ידי גוטוסל

מוסכם בזה, כי גוטוסל רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת, לאחר או לאחרים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לה זכות כאמור).

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בחיפה תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

השימוש בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיוית גרידא ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
מציאון
  דירה במחיר מדהים

  דירה בבאר שבע לייב יפה

  דירקט מרקטינג
 

להוספת אתר לאינדקס חינם לחץ כאן  פרסום באתר
 

לפרסום כאן התקשר ל 039525280  ביזסנטר עסקים
  הוסף חינם את העסק  למנוע החיפוש

  פיסיליין תוכנה
  קבל הצעה לפיתוח תוכנה

  בנית אתר בעיצוב מיוחד
  לקבלת הצעה לבנית אתר לחץ כאן

  קדם את המודעה בגוטוסל
 

קבל הצעה לקדם את מודעתך במחיר מדהים לחץ כאן לדואר  
קידום אתרים
  דף הבית   |   תנאי שימוש   |   צור קשר   |   סיווגים   |   חוזה שכירות   |   הסכם מכר דירה   |   שאלות ותשובות     בניית אתר פיסיליין 
|   לכתבות בלוח   |   דירות מקבלנים   |   נדלן עסקי   |   דירות להשכרה  |   דירות למכירה   |